Edukacijski program Akademija 2012

E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

Problem vnaprejšnosti: etika in morala

Autor: Primož Turk, Slovenija Kurs: Politika, moć i nejednakosti V tekstu se bom ukvarjal z vprašanjem vnaprejšnjosti v etiki in morali. Ta obravnava ne bo sistematična, v smislu nekega teksta v obliki...

Opširnije

Recept

Recept Autorica: Maja Skenderović, Bosna i Hercegovina Kurs: Aktivističke prakse i novi društveni pokreti za socijalnu pravdu, 6. Postjugoslavenska mirovna akademija Prihvatila sam činjenicu da sa trenutne pozicije u kojoj postoji ogroman prostor...

Opširnije

 

mim_logo

Najava PJMA 2012

Peta Postjugoslavenska mirovna akademija

Drage prijateljice, dragi prijatelji,

Fondacija Mirovna akademija najavljuje petu Postjugoslavensku mirovnu akademiju koja će se organizirati u Sarajevu od 22. – 31.07.2012. godine.

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da ove godine organiziramo petu po redu Postjugoslavensku mirovnu akademiju (PJMA) za osobe sa prostora bivše Jugoslavije, aktivne na polju izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću i zaštite ljudskih prava, za aktiviste/ice, studente/kinje, istraživače/ice, teoretičare/ke, novinare/ke, državne službenike/ce, političare/ke i sve ostale kojima je mirovni rad u fokusu življenja i djelovanja.

Peta PJMA se organizira u Sarajevu od 22. – 31.07.2012. godine.

Osnovna nam je namjera doprinijeti unapređenju praksi i teorija izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije te ponuditi ljudima koji se bave izgradnjom mira priliku za:

  • kritičko sagledavanje i refleksiju dosadašnjih praksi i modela primjenjivanih na polju izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije, ali i svijeta;
  • upoznavanje sa novim teorijama i praksama izgradnje mira, aktuelnim u različitim dijelovima svijeta.

Nakon četvorogodišnjeg iskustva i realiziranih 12 kurseva, četiri sesije sa tri istovremena kursa, Postjugoslavenska mirovna akademija će ove godine, zainteresiranim aktivistima/cama i istraživačima/cama ponuditi tri nova kursa koji će se odvijati paralelno (u isto vrijeme, na istom mjestu):

1. Politika, moć i nejednakosti

Voditelji/ce: Vlasta Jalušič i Tonči Kuzmanić, Mirovni inštitut, Slovenija
Radni jezik kursa: bosanski/hrvatski/srpski jezik

Opis kursa: Kurs je usmjeren na dublje razumijevanje problematike nejednakosti te njihove povezanosti sa nasiljem i odnosa između politike, moći i (ne)jednakosti. Pristup je zasnovan na premisi da nejednakosti narušavaju politiku i moć te doprinose nasilju ili vode u nasilje, mada nejednakosti i njihove posljedice mogu same po sebi ponekad biti opasnije od samog nasilja – u tom smislu kurs provokativno problematizira hipotezu da je nasilje ono „najgore“ što nam se može dogoditi.  Empirijsku okosnicu  kursa činit će slučajevi revolucija kao generatora moći i politike, a fokus će biti na iskustvu iz 1968., na  revolucijama u Srednjoj i Istočnoj Europi 1989. godine te nedavnim revolucijama na bliskom Istoku i u Africi (tzv. Arapsko proljeće).

Osnovna pitanja: Šta se dogodi kad moć, utemeljena na političkom djelovanju, postane tek zakržljala osnova institucija? Kako u tom okviru promatrati i razumjeti javne državne politike (ne)jednakosti i kako utjecati na njih? Diskusija različitih iskustava uspostavljanja moći i njezine institucionalizacije bit će popraćena vježbom konkretnih analiza politika – zakona i dokumenata – koje se odnose na pitanje (ne)jednakosti i njezinih posljedica. 

2.  Uloga istorijske istine u transformaciji sukoba

Voditeljica: Svjetlana Nedimović, Puls demokratije, BiH
Radni jezik kursa: bosanski/hrvatski/srpski jezik

Opis kursa: Svrha kursa je dvojaka. U smislu supstance, cilj je problematizovati status istorijske istine u društvima, njenu ulogu u kompleksu procesa suočavanja s prošlošću i pristupa traganju za istorijskom istinom, unutar institucija države (sudstvo, komisije, akademska sfera) kao i unutar institucija društva (kreativna industrija, neformalne veze). Namjera je da se otvori diskusija o etičkom i političkom statusu istine, te pokrene debata o mehanizmima utvrđivanja i diseminacije istorijske istine, koja ne bi bila ograničena bilo institucionalizmom kao teorijskim okvirom ili empirijski utemeljenom kritikom institucionalnih formi traganja za istinom. Drugi bitan aspekt kursa predstavlja rad s učesnicima/ama na razvoju pisanja koje se shvata ne samo kao kanal diseminacije stečenog znanja već kao jedan od bitnih elemenata kognitivnih procesa i razumijevanja svijeta uopšte. 

Napomena: Pisanje eseja je uslov za pohađanje kursa. Esej se piše nakon što ste primljeni na kurs.

3. Strategic Peacebuilding (Strateška izgradnja mira)

Voditeljica: Jayne Docherty, Eastern Mennonite University, SAD
Radni jezik kursa: engleski jezik

Opis kursa: Kurs će razmatrati poteškoće i dileme koji se pojavljuju u procesu izgradnje mira u današnjim nasilnim konfliktima. Fokus će biti na učenju kako: a) razumjeti šta to znači imati strategiju tokom konflikta, b) razviti strateški plan za koordiniran rad svih uključenih grupa na izrgadnji mira i c) stvoriti i održati mrežu partnera za izgradnju mira na specifičnom području. Prvenstveno ćemo koristiti perspektivu nevladinog sektora, ali ćemo se također osvrnuti na koordiniranu suradnju nevladinog sektora sa državnim, međunarodnim i regionalnim institucijama, donatorima, te drugim organizacijama i osobama aktivnim na polju izgradnje mira.

Učesnici/e kursa će se upoznati s aktualnim pristupima, okvirima i teorijama, te jezikom i terminologijom koja se koristi na različitim nivoima izgradnje mira. Kurs će također biti fokusiran na razvijanju praktičnih vještina. Učesnici/e će raditi u grupama kako bi izradili plan strateške izgradnje mira za sopstvene organizacije, zajednice ili regije. Učesnici/e kursa će razvijati vještine pisanja kratkih izvještaja o određenom konfliktu, te učiti o načinima reagovanja na vijesti i korištenja medijskih informacija za izradu prijedloga donatorskim organizacijama. Tokom druge polovine kursa će se organizirati vježba strateške izgradnje mira u kojoj će svi/e učesnici/e preuzeti određenu ulogu u konfliktu i zajednički raditi na izradi plana djelovanja.

Svaki/a učesnik/ca može učestvovati samo na jednom kursu. Poziv za aplikacije će biti objavljen na sljedećem linku stranici od 1. maja. Ako želite da vam aplikacioni formular pošaljemo direktno na vašu email adresu, molimo da nam se javite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Preduvjeti za učešće:

  • Učesnici/e trebaju imati minimalno tri godine iskustva u radu na polju izgradnje mira ili srodnim poljima kao što je novinarstvo, formalno obrazovanje (studenti/ce i predavači/ce), umjetnost, državne institucije ili drugo.
  • Učesnici/e trebaju biti spremni posvetiti se odabranom kursu tokom svih osam dana trajanja (kasniji dolasci i raniji odlasci neće biti tolerirani).
  • Od učesnika/ca se očekuje spremnost da izvrše sve obaveze u vezi s kursom (čitanje preporučene literature prije dolaska na PJMA, pisanje pripremnih radova prije akademije i završnog eseja, aktivno učešće na kursu te da su spremni/e na slušanje i dijalog). 
  • Preduvjet za učešće na trećem kursu je odlično pismeno i usmeno izražavanje na engleskom jeziku.
  • Minimalna dob za učešće na kursevima je 21 godina (osobe rođene prije jula 1991. godine). 

Osobe koje nisu učestvovale na jednoj od prethodnih PJMA će imati prednost. Od ukupnog broja učesnika/ca bit će zastupljeno 15% osoba koje dolaze van prostora bivše Jugoslavije među kojima se daje prednost osobama koje su svojim radom povezane s regionom ili dolaze iz drugih konfliktnih područja.

Metodologija i način rada:

Kursevi će kombinirati predavanja (u manjoj mjeri) i interaktivan način rada (većim dijelom kursa) kroz grupne diskusije, rad u malim grupama, analizu video i pisanog materijala. Ovakva metodologija pretpostavlja aktivno učešće i doprinos učesnika/ca u kreiranju kvalitetne dinamike rada.
Ukupno trajanje svakog od kurseva bit će osam dana – sedam radnih i jedan slobodan dan na sredini kursa. Radni dan će biti podijeljen u dva bloka – prijepodnevni i poslijepodnevni, s pauzom za ručak i odmorom između blokova. Svi odabrani kandidati/kinje će nekoliko sedmica prije početka kursa dobiti pisani materijal neophodan za praćenje kursa koji su obavezni pročitati prije dolaska na PJMA.

Troškovi učešća: 

Učešće na jednom od kurseva PJMA iznosi 700,00 eura po učesniku/ci koje u potpunosti pokriva Fondacija Mirovna akademija uz podršku Mennonite Central Committee i Balkan Trust for Democracy. Ovi troškovi se odnose na troškove smještaja, ručka, iznajmljivanja radnih sala i honorara voditelja/ica. Putne troškove pokrivaju učesnici/e. Učesnici/e su također dužni platiti participaciju za učešće na kursu a koja će biti usmjerena na pripremu i štampanje radnih materijala. 

Participacije: 

  • Učesnici/e koji/e su državljani/ke zemalja bivše Jugoslavije plaćaju participaciju u iznosu od 75,00 eura (osim u slučaju da nemaju nikakvih mjesečnih primanja kada participacija iznosu 50,00 eura).
  • Učesnici/e koji/e su državljani/ke ostalih zemalja (van regiona bivše Jugoslavije) plaćaju participaciju u iznosu od 300,00 eura.

Princip prijavljivanja:

Poziv za slanje aplikacija će biti objavljen 1. maja 2012. godine na sljedećem linku web stranice FMA.

Za sve dodatne informacije ili pitanja kontaktirajte nas na: 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telefon/fax: +387.33.651.560
Kontakt osoba: Emina Trumić, koordinatorka FMA